Algemene InformatieJeugd & Gezin is een kleinschalige praktijk, opgericht in juni 2014.

Hier leest u alles over onze Algemene voorwaarden, ons Privacyreglement, Vertrouwenspersoon en Klachtenprocedure, Cliëntenraad, en Samenwerkingspartners.

Algemene voorwaarden

Wij willen u attenderen op onze algemene bepalingen en betalingsvoorwaarden. Leest u deze a.u.b. zorgvuldig door. Voor vragen over deze voorwaarden kunt u contact met ons opnemen. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en zijn van kracht sinds 1 juni 2014.

Algemene bepalingen

 1. JEUGD & GEZIN B.V. heeft een WA-verzekering voor haar medewerkers waarbinnen eventuele schade aan persoonlijke bezittingen van cliënten verhaald kan worden indien deze schade is aangebracht door medewerkers van Jeugd & Gezin, het bedrag dat vergoed kan worden aan de cliënt zal niet meer bedragen dan datgene wat/het bedrag de verzekering uitkeert. Voor enig vervolgschade zijn wij niet aansprakelijk.
 2. JEUGD & GEZIN B.V. gaat zorgvuldig met uw gegevens en privacy om. Wij vragen en/of geven geen informatie aan derden zonder dat u ons daar schriftelijk of toestemming voor gegeven heeft tenzij er volgens onze professionele mening kans op schade is aan derden of de cliënt en diens omgeving. De rapportage van de afspraken zijn in het beginsel werk aantekeningen en vallen hierom niet onder het dossier. In het dossier zijn de cliëntgegevens opgenomen, het behandel-, of begeleidingsplan, officiële brieven en stukken. Wij hanteren de regels vanuit de WGBO omtrent inzage en verstrekking dossierstukken.
 3. JEUGD & GEZIN B.V. behoudt zich het recht om cliënten te weigeren of te stoppen met behandeling indien er: sprake is van enige vorm van mishandeling ten aanzien van het kind of de jeugdige en/of overige gezinsleden, er verslavingsproblematiek aanwezig is, het gezag ten aanzien van kind of jeugdige niet duidelijk is of als cliënten zich misdragen (onder andere verbaal en/of fysiek geweld).
 4. JEUGD & GEZIN B.V. kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de resultaten van de behandeling/begeleiding ten aanzien van het individu en zijn of haar omgeving. Wij behandelen en begeleiden zoveel mogelijk vanuit evidence based methoden (bewezen methodieken). De medewerkers van JEUGD & GEZIN B.V. houden zich op de hoogte van actuele ontwikkelingen binnen hun beroepsveld.
 5. Ouders/wettelijk vertegenwoordigers blijven te allen tijde verantwoordelijk voor hun kind. JEUGD & GEZIN B.V. zal direct contact opnemen met ouders als een kind zich niet gedraagt, wegloopt of bijvoorbeeld ziek is. Hiervoor dienen ouders bereikbaar te zijn.
 6. Bij individuele therapie op de praktijk of een behandeling op een andere locatie dan bij het kind of jeugdige thuis, is JEUGD & GEZIN B.V. niet verantwoordelijk voor het reizen door het kind of de jeugdige van en naar deze locatie.
 7. Ouders/wettelijk vertegenwoordigers geven voor activiteiten waarbij er van een auto gebruik gemaakt moet worden, toestemming dat hun kind meerijdt met een medewerker van JEUGD & GEZIN B.V.. De medewerkers van JEUGD & GEZIN B.V. beschikken over een inzittende verzekering en een geldig rijbewijs.
 8. Ten aanzien van therapie met paard c.q. coaching: Het werken met paarden brengt een risico met zich mee. De paarden waarmee gewerkt wordt zijn goedaardige paarden maar het blijven vluchtdieren. Tijdens het werken met de paarden zal het gedrag van een paard uitgelegd worden door de medewerker van JEUGD & GEZIN B.V. zodat de risico’s beperkt blijven. Cliënten en ouders/wettelijke vertegenwoordigers zijn op de hoogte van én accepteren het risico dat inherent is aan het omgaan met paarden, welk risico voortvloeit uit de eigen energie van het dier en de daarmee samenhangende onberekenbaarheid en welk risico zich kan manifesteren voorafgaand, tijdens en na afloop van de afspraak.
 9. Cliënten en ouders/verzorgers nemen deel aan de behandel- en begeleidingsafspraken van JEUGD & GEZIN B.V. voor eigen risico en zal ten aanzien van JEUGD & GEZIN B.V. geen aanspraken doen gelden op eventuele rechten voortvloeiende uit artikel 6:179 van het Burgerlijk Wetboek. In geval van minderjarigheid van de cliënten vrijwaren de ouders of de wettelijke vertegenwoordigers JEUGD & GEZIN B.V. voor dergelijke aanspraken door of namens de cliënt.
 10. Het betreden van de terreinen (sportzalen, maneges et cetera.) die JEUGD & GEZIN B.V. voor haar begeleiding en behandeling gebruikt geschiedt op eigen risico. JEUGD & GEZIN B.V. sluit uitdrukkelijk aansprakelijkheid voor het ontstaan en de gevolgen van ongevallen uit, evenals de aansprakelijkheid als gevolg van verlies, diefstal, beschadiging van goederen.
 11. Door deel te nemen aan begeleiding/behandeling van JEUGD & GEZIN B.V. verklaren cliënten en wettelijk vertegenwoordigers zich uitdrukkelijk akkoord met het bovenstaande, ook indien deze niet ondertekend en/of ondertekend in het bezit zijn van JEUGD & GEZIN B.V..
 12. Indien medewerkers van JEUGD & GEZIN B.V. bij u thuis komen, vragen wij u rekening te houden dat wij als werkgever ons moeten houden aan de ARBO wet, wij wijzen u dan ook hierbij op de regelgeving ten aanzien van een rookvrije werkomgeving.

Betalingsvoorwaarden

 1. JEUGD & GEZIN B.V. draagt zorg voor een gespecificeerde factuur waarop alle gegevens staan en de (eventuele) btw apart vermeld wordt.
 2. Indien er een andere afspraak is dan het rechtstreeks betalen aan JEUGD & GEZIN B.V. (bijvoorbeeld omdat de behandeling/begeleiding via de gemeente of een andere zorgverlener/zorginstelling loopt), gelden de afspraken die met die instelling/gemeente zijn gemaakt en blijven ten aanzien van JEUGD & GEZIN B.V. de onderstaande punten van kracht.
 3. Ouders/wettelijk vertegenwoordigers/cliënt betalen/betaalt de rekening contant of maken/maakt het bedrag over op de bankrekening van JEUGD & GEZIN B.V. binnen 14 dagen na datum van de factuur.
 4. Indien de rekening niet tijdig wordt betaald, zal er een herinnering verstuurd worden. JEUGD & GEZIN B.V. behoudt zich het recht om de afspraken te annuleren tot dat de betaling is verwerkt.
 5. Indien er later dan 24 uur voor de aanvang van een afspraak afgezegd wordt, ziet JEUGD & GEZIN B.V. zich genoodzaakt de helft van het geldende tarief in rekening te brengen.
 6. JEUGD & GEZIN B.V. zal in geval van verhindering door haar medewerkers (ziekte et cetera) indien mogelijk voor vervanging zorgen. Als dit niet mogelijk of gewenst is, zal in overleg een nieuwe afspraak worden gemaakt.

Privacyreglement

1. Begripsbepalingen
In dit reglement wordt verstaan onder:

 • De hulpverlener, Jeugd & Gezin. B.V. , Kvk nummer: 60666269, te Ananasstraat 9. 1326 GH Almere, [Vestigingsplaatsen: Almere, Amersfoort, Hilversum en Lelystad]
 • De wet: de Wet bescherming persoonsgegevens en vanaf 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG);
 • Persoonsgegeven: elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;
 • Verwerking van persoonsgegevens: elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens. Daaronder wordt in ieder geval verstaan het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwisselen of vernietigen van gegevens;
 • Bestand: elk samenhangend geheel van persoonsgegevens, ongeacht of dit geheel van gegevens bij elkaar of gescheiden van elkaar wordt verzameld, dat volgens bepaalde criteria toegankelijk is en betrekking heeft op verschillende personen;
 • Verantwoordelijke: degene die alleen of samen met anderen het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. Verantwoordelijke kan zijn een natuurlijke persoon, een rechtspersoon of een bestuursorgaan;
 • Bewerker: degene die ten behoeve van de verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, zonder aan zijn rechtstreekse gezag te zijn onderworpen;
 • Betrokkene: degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft;
 • Derde: ieder ander dan de betrokkene, de verantwoordelijke, de bewerker of enig persoon die onder rechtstreeks gezag van de verantwoordelijke of de bewerker gemachtigd is om persoonsgegevens te verwerken;
 • Ontvanger: degene aan wie de persoonsgegevens worden verstrekt;
 • Toestemming van de betrokkene: elke vrije, specifieke en op informatie berustende wilsuiting waarmee de betrokkene aanvaardt dat persoonsgegevens over hem worden verwerkt;
 • Verstrekken van persoonsgegevens: het bekend maken of ter beschikking stellen van persoonsgegevens;
 • Verzamelen van persoonsgegevens: het verkrijgen van persoonsgegevens.

2. Bereik

 1. Dit reglement is van toepassing op de geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Het is eveneens van toepassing op de niet geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die in een bestand zijn opgenomen of die bestemd zijn om daarin te worden opgenomen.
 2. Dit reglement heeft betrekking op de verwerkingen van persoonsgegevens van voornamelijk cliënten, maar kan ook van toepassing zijn op medewerkers.

3. Doel

 1. Het doel van het verzamelen en het verwerken van persoonsgegevens is te beschikken over de gegevens die noodzakelijk zijn voor het realiseren van wettelijke doeleinden alsmede de doeleinden zoals die staan omschreven in de dienstomschrijving van de hulpverlener en het voeren van beleid en beheer in het kader van deze doeleinden.
 2. De doeleinden waarvoor gegevens worden verzameld en verwerkt, staan uitdrukkelijk omschreven in de dienstomschrijving die als bijlage is bijgevoegd.

4. Vertegenwoordiging betrokkene

 1. Indien de betrokkene minderjarig is en de leeftijd van zestien jaren nog niet heeft bereikt of indien de betrokkene meerderjarig is en onder curatele is gesteld, dan wel er ten behoeve van de betrokkene een mentorschap is ingesteld, is in de plaats van de toestemming van de betrokkene de toestemming van zijn wettelijk vertegenwoordiger vereist. De toestemming wordt schriftelijk vastgelegd. Indien de betrokkene een schriftelijke machtiging heeft afgegeven ter zake diens vertegenwoordiging jegens verwerker, dan is mede toestemming door de schriftelijk gemachtigde vereist.
 2. Een toestemming kan door de betrokkene, diens schriftelijk gemachtigde of zijn wettelijk vertegenwoordiger te allen tijde worden ingetrokken.

5. Verantwoordelijkheid voor het beheer en aansprakelijkheid

 1. De verantwoordelijke is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de verwerking en het beheer van de gegevens; onder verantwoordelijkheid van de verantwoordelijke wordt doorgaans een beheerder belast met het feitelijke beheer van de persoonsgegevens, maar dit is niet verplicht bij kleinschalige persoonsgegevensverwerking zoals bij de hulpverlener het geval is.
 2. De verantwoordelijke draagt er zorg voor dat er passende technische en organisatorische maatregelen worden uitgevoerd ter beveiliging tegen enig verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking van gegeven.
 3. De in lid 1 bedoelde verantwoordelijkheid en het in lid 2 bepaalde geldt onverminderd indien de verwerking plaats vindt door een bewerker; dit wordt geregeld in een overeenkomst (of door middel van een andere rechtshandeling) tussen bewerker en verantwoordelijke.
 4. De verantwoordelijke is aansprakelijk voor de schade die of het nadeel dat wordt veroorzaakt door het niet-nakomen van de voorschriften uit de wet of dit reglement. De bewerker is aansprakelijk voor die schade of dat nadeel, voor zover die/dat is ontstaan door zijn handelen.

6. Rechtmatige verwerking

 1. Persoonsgegevens worden op een transparante wijze en in overeenstemming met de wet en dit reglement op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.
 2. Persoonsgegevens worden alleen voor de in dit reglement bedoelde doeleinden verzameld en worden niet verder verwerkt op een manier die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen
 3. Persoonsgegevens dienen – gelet op de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt – toereikend en ter zake dienend te zijn; er dienen niet meer persoonsgegevens te worden verzameld of verwerkt dan voor het doel van de registratie nodig is.

Persoonsgegevens mogen slechts worden verwerkt indien:

 • de betrokkene voor de verwerking zijn ondubbelzinnige toestemming heeft verleend.
 • de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij betrokkene partij is (bijvoorbeeld de arbeidsovereenkomst met betrokkene) of voor handelingen, op verzoek van betrokkene, die noodzakelijk zijn voor het sluiten van een overeenkomst;
 • de gegevensverwerking noodzakelijk is om een wettelijke verplichting van de verantwoordelijke na te komen;
 • de gegevensverwerking noodzakelijk is in verband met een vitaal belang van betrokkene;
 • de gegevensverwerking noodzakelijk is met het oog op een belang van de verantwoordelijke of van een derde, tenzij dat belang strijdig is met het belang van degene van wie de gegevens worden verwerkt en dát belang voorgaat.

  5. De registratie van het burgerservicenummer vindt alleen dan plaats wanneer daarvoor een wettelijke basis bestaat en/of dat er door verantwoordelijke of verwerker een vorm van zorg aan betrokkene wordt verleend.
  6. Ieder die handelt onder het gezag van de verantwoordelijke of van de bewerker – en ook de bewerker zelf – verwerkt alleen persoonsgegevens in opdracht van de verantwoordelijke, behalve in geval van afwijkende wettelijke verplichtingen
  7. De gegevens worden alleen verwerkt door personen die uit hoofde van ambt, beroep, wettelijk voorschrift, of op basis van een overeenkomst tot geheimhouding zijn verplicht.

7. Verwerking van persoonsgegevens

 1. De verwerking vindt plaats door hulp- of dienstverleners in de maatschappelijke dienstverlening voor zover dat met het oog op een goede behandeling of verzorging van de betrokkene, dan wel beheer van de desbetreffende instelling of beroepspraktijk noodzakelijk is.
 2. De verwerking geschiedt met uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.
 3. De verwerking geschiedt op verzoek van een gemeente/verzekeraar voor zover dat noodzakelijk is voor de beoordeling van het door de verzekeraar te verzekeren risico, dan wel voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van een verzekeringsovereenkomst.
 4. Zonder toestemming van de cliënt kunnen ten behoeve van statistiek of wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de volksgezondheid aan een ander gegevens over de patiënt worden verstrekt indien:
 5. het vragen van toestemming in redelijkheid niet mogelijk is en met betrekking tot de uitvoering van het onderzoek is voorzien in zodanige waarborgen, dat de persoonlijke levenssfeer van de cliënt niet onevenredig wordt geschaad, of
 6. het vragen van toestemming, gelet op de aard en het doel van het onderzoek, in redelijkheid niet kan worden verlangd en de hulpverlener zorg heeft gedragen dat de gegevens in zodanige vorm worden verstrekt dat herleiding tot individuele personen redelijkerwijs wordt voorkomen. Verstrekking is pas mogelijk indien:
 7. het onderzoek het algemeen belang dient;
 8. het onderzoek niet zonder de desbetreffende gegevens kan worden uitgevoerd en
 9. voor zover de betrokken cliënt tegen een verstrekking niet uitdrukkelijk bezwaar heeft gemaakt.
 10. Het verbod om bijzondere gegevens als bedoeld in artikel 8 te verwerken is niet van toepassing voor zover dat noodzakelijk is in aanvulling op de verwerking van persoonsgegevens over iemands gezondheid met het oog op een goede behandeling of verzorging van de betrokkene.

8. Bijzondere persoonsgegevens

 1. De verwerking van persoonsgegevens over iemands godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, het lidmaatschap van een vakvereniging of van strafrechtelijke persoonsgegevens is verboden, behalve in de gevallen waarin de wet uitdrukkelijk bepaalt door wie, met welk doel en onder welke voorwaarden dergelijke gegevens wel mogen worden verwerkt (artikelen 17 tot en met 22 van de wet).
 2. Het in het vorige lid bedoelde verbod geldt, onverminderd het bepaalde in de artikelen 17 tot en met 22 van de wet, niet voor zover er sprake is van een uitzondering zoals bedoeld in artikel 23 van de wet.

9. Gegevensverwerving

Gegevens verkregen bij betrokkene

 1. Indien bij de betrokkene zelf de persoonsgegevens worden verkregen, deelt de verantwoordelijke de betrokkene vóór het moment van verkrijging mede:
 • zijn identiteit;
 • het doel van de verwerking waarvoor de gegevens zijn bestemd, tenzij de betrokkene dat doel al kent.

  2. De verantwoordelijke verstrekt de betrokkene nadere informatie voor zover dat – gelet op de aard van de gegevens, de omstandigheden waaronder zij zijn verkregen of het gebruik dat ervan wordt gemaakt – nodig is om tegenover de betrokkene een behoorlijke en zorgvuldige verwerking te waarborgen.
  3. Bij verkrijging van gegevens buiten de betrokkene om deelt de verantwoordelijke de betrokkene mede:

 • Zijn identiteit;
 • de aard van de gegevens en het doel van de verwerking waarvoor de gegevens zijn bestemd;

  2. De verantwoordelijke verstrekt de betrokkene nadere informatie voor zover dat – gelet op de aard van de gegevens, de omstandigheden waaronder zij zijn verkregen of het gebruik dat ervan wordt gemaakt – nodig is om tegenover de betrokkene een behoorlijke en zorgvuldige verwerking te waarborgen.
  3. Bij verkrijging van gegevens buiten de betrokkene om deelt de verantwoordelijke de betrokkene mede:
 • Het moment waarop dat moet gebeuren is:
 • het moment dat de verantwoordelijke de gegevens vastlegt of
  als de verantwoordelijke de gegevens uitsluitend verzamelt om deze aan een derde te verstrekken: uiterlijk op het moment van eerste verstrekking aan die derde

  4. De verantwoordelijke verstrekt nadere informatie voor zover dat – gelet op de aard van de gegevens, de omstandigheden waaronder zij worden verkregen of het gebruik dat ervan wordt gemaakt – nodig is om tegenover de betrokkene een behoorlijke en zorgvuldige verwerking te waarborgen.
  5. Het onder 3 bepaalde is niet van toepassing indien de daar bedoelde mededeling onmogelijk blijkt of een onevenredige inspanning kost. In dat geval legt de verantwoordelijke de herkomst van de gegevens vast.
  6. Het onder 3 bepaalde is evenmin van toepassing indien de vastlegging of verstrekking bij of krachtens de wet is voorgeschreven. In dat geval dient de verantwoordelijke de betrokkene op diens verzoek te informeren over het wettelijk voorschrift dat tot vastlegging of verstrekking van de betreffende gegevens heeft geleid.

10. Recht op inzage

 1. De betrokkene heeft het recht kennis te nemen van de verwerkte gegevens die op zijn persoon betrekking hebben en mag hiervan een kopie ontvangen.
 2. De verantwoordelijke deelt een ieder op diens verzoek – zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van het verzoek – schriftelijk mee of persoonsgegevens worden verwerkt die hem betreffen.
 3. Indien dat het geval is, verstrekt de verantwoordelijke de verzoeker desgewenst – zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van het verzoek – schriftelijk een volledig overzicht daarvan met informatie over het doel of de doelen van de gegevensverwerking, de gegevens of categorieën van gegevens waarop de verwerking betrekking heeft, de ontvangers of categorieën van ontvangers van de gegevens alsmede de herkomst van de gegevens.
 4. Indien een gewichtig belang van de verzoeker dit eist, voldoet de verantwoordelijke aan het verzoek in een andere dan de schriftelijke vorm die aan dat belang is aangepast.
 5. De verantwoordelijke kan weigeren aan een verzoek te voldoen indien en voor zover dit noodzakelijk is in verband met:
 • de opsporing en vervolging van strafbare feiten;
 • de bescherming van de betrokkene of van de rechten en vrijheden van anderen.

11. Verstrekking van persoonsgegevens

 1. Verstrekking van persoonsgegevens aan een derde geschiedt in beginsel niet anders dan na toestemming van betrokkene of diens vertegenwoordiger, behoudens een daartoe strekkend wettelijk voorschrift of de noodtoestand.
 2. Indien verantwoordelijke zonder toestemming van betrokkene of diens wettelijk vertegenwoordiger persoonsgegevens aan derden verstrekt, stelt verantwoordelijk betrokkene of diens wettelijk vertegenwoordiger daarvan onverwijld in kennis, tenzij dit gevaar oplevert voor personen en of zaken.

12. Recht op correctie, aanvulling, verwijdering

 1. Op schriftelijk verzoek van een betrokkene gaat de verantwoordelijke over tot verbetering, aanvulling, verwijdering en/of afscherming (het vergeetrecht) van de over de verzoeker verwerkte persoonsgegevens, indien en voor zover deze gegevens feitelijk onjuist, voor het doel van de verwerking onvolledig, niet ter zake dienend zijn of meer omvatten dan voor het doel van de registratie nodig is, dan wel anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift (WGBO) worden verwerkt. Het verzoek van betrokkene bevat de aan te brengen wijzigingen.
 2. De verantwoordelijke deelt de verzoeker zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van het verzoek, schriftelijk mee of hij daaraan voldoet. Indien hij daaraan niet of niet geheel wil voldoen, motiveert hij dat. Verzoeker heeft in dit verband de mogelijkheid zich te wenden tot de klachtencommissie van de verantwoordelijke.
 3. De verantwoordelijke draagt er zorg voor dat een beslissing tot verbetering, aanvulling, verwijdering en/of afscherming binnen 14 werkdagen, en wanneer dit redelijkerwijs niet mogelijk blijkt anders zo spoedig mogelijk nadien, wordt uitgevoerd.

13. Bewaren van gegevens

 1. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkene te identificeren, dan noodzakelijk is voor de realisatie van de doelen waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden bewerkt.
 2. De verantwoordelijke stelt vast hoelang de opgenomen persoonsgegevens bewaard blijven.
 3. De bewaartermijn voor medische- en/of zorggegevens is in beginsel twintig jaren, te rekenen vanaf het tijdstip waarop zij zijn vervaardigd, of zoveel langer als redelijkerwijs uit de zorg van een goed hulpverlener of verantwoordelijke voortvloeit, vanaf het bereiken van 18 jaar van de cliënt.
 4. Gegevens van niet medische aard worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de realisatie van de doelen waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt, tenzij ze uitsluitend voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden worden bewaard. Indien de desbetreffende gegevens zodanig zijn bewerkt dat herleiding tot individuele personen onmogelijk is, kunnen zij in geanonimiseerde vorm bewaard blijven.
 5. Indien de bewaartermijn van de persoonsgegevens is verstreken of de betrokkene een verzoek doet tot verwijdering vóór het verstrijken van de bewaartermijn, worden de desbetreffende medische gegevens binnen een termijn van drie maanden verwijderd.
 6. Verwijdering blijft echter achterwege wanneer redelijkerwijs is aan te nemen dat
 • het bewaren van groot belang is voor een ander dan de betrokkene;
 • het bewaren op grond van een wettelijk voorschrift vereist is of
 • indien daarover tussen de betrokkene en de verantwoordelijke overeenstemming bestaat.

14. Klachten regeling
Indien de betrokkene van mening is dat de bepalingen van dit reglement niet worden nageleefd, kan hij zich richten tot:

 • de verantwoordelijke;het eventueel binnen de organisatie functionerende orgaan voor onafhankelijke klachtenbehandeling of een dergelijk buiten de onderneming functionerend orgaan waarbij de therapeut zich heeft aangesloten;
 • de rechtbank, in de gevallen als bedoeld in artikel 46 van de wet en
 • het College Bescherming Persoonsgegevens met het verzoek te bemiddelen en te adviseren in het geschil tussen de betrokkene en de verantwoordelijke.

15. Wijzigingen inwerkingtreding en afschrift

 1. Wijzigingen in dit reglement worden aangebracht door de verantwoordelijke. De wijzigingen in het reglement zijn van kracht vier weken nadat ze bekend zijn gemaakt aan betrokkenen.
 2. Dit reglement treedt in werking per 25-05-2018.
 3. Dit reglement is bij de verantwoordelijke in te zien. Desgewenst kan tegen kostprijs een afschrift van dit reglement worden verkregen.

16. Onvoorzien
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de verantwoordelijke, met inachtneming van het bepaalde in de wet en het doel en de strekking van dit reglement.

Vertrouwenspersoon en Klachtenprocedure

Vertrouwenspersoon
Het kan gebeuren dat u niet tevreden bent over de hulp van Jeugd & Gezin B.V. Wij raden u aan eerst het gesprek aan te gaan met de betrokken hulpverlener of leidinggevende. Dit biedt de meeste kans op een snelle en prettige oplossing. Als u er niet uit komt met onze hulpverlener, neem dan contact op met Jeugdstem. Jeugdstem is de organisatie van vertrouwenspersonen in de jeugdzorg. Iedereen die te maken heeft met jeugdzorg en daar vragen over heeft, kan bij ons terecht. Voor informatie, advies of ondersteuning. Kinderen, jongeren en volwassenen kunnen met vragen of klachten naar een vertrouwenspersoon. Een vertrouwenspersoon kan meegaan naar gesprekken met de gemeente of een hulpverlener. Ook helpt de vertrouwenspersoon met het indienen van een klacht bij een klachtencommissie of bij het bezwaar maken bij de gemeente.

Ondersteuning door de vertrouwenspersoon van Jeugdstem is gratis. Jeugdstem is een zelfstandige stichting, de vertrouwenspersonen zijn niet in dienst van Jeugd & Gezin B.V.

Een Jeugdstem vertrouwenspersoon:

 • geeft informatie en advies aan jongeren, ouders en verzorgers en legt uit hoe de jeugdzorg werkt;
 • ondersteunt cliënten bij klachten over de jeugdzorg;
 • geeft informatie over rechten en rechtspositie in de jeugdzorg;
 • draagt bij aan verbetering van de kwaliteit van de jeugdzorg;

Zo bereik je Jeugdstem

 • Bel gratis naar 088 – 555 1000
 • Chat met een vertrouwenspersoon via www.jeugdstem.nl De chat is open van maandag t/m donderdag van 16.00-20.00 uur en op vrijdag van 15.00-17.00 uur.

Klachtenprocedure
Cliënten en/of diens ouders die niet tevreden zijn over verrichte werkzaamheden van Jeugd & Gezin B.V. kunnen dit schriftelijk (Ananasstraat 9,1326 GH te Almere), of telefonisch (06- 24704628 Nathasja Jansen van Leeuwen) melden. De ontvangst van uw klacht wordt per omgaande schriftelijk aan u bevestigd.

In beginsel gaan wij ervan uit dat u eerst uw klacht heeft besproken met de desbetreffende hulpverlener waarover u de klacht heeft. Is dit niet wenselijk of niet mogelijk, kunt u uiteraard contact opnemen met bovenstaande personen.

Klachtenregeling
Teneinde een zorgvuldige en effectieve relatie met cliënten te bewerkstelligen heeft Jeugd & Gezin B.V. een klachtenregeling voor al haar diensten in het leven geroepen. Deze regeling is opgesteld in januari 2013.

Artikel 1 Begrippen

 • Cliënt: Ieder die feitelijk deelneemt of heeft deelgenomen aan de diensten van JEUGD & GEZIN B.V.
 • Klachtencommissie: De Klachtencommissie van JEUGD & GEZIN B.V. inzake haar diensten.
 • Directie: Algemeen directeur: Nathasja Jansen van Leeuwen
 • Klacht: Iedere schriftelijke uiting van onvrede over de diensten aan de Klachtencommissie met het verzoek een onderzoek in te stellen en een oordeel te vellen.
 • Klager: Degene die een schriftelijke klacht bij de Klachtencommissie heeft ingediend.

Artikel 2 Ontvankelijkheid
De deelnemer en degene in wiens opdracht deze aan de diensten deelneemt, of heeft deelgenomen, kan tot drie maanden na afsluiting een schriftelijke klacht over de uitvoering indienen bij de Klachtencommissie.De Klachtencommissie kan beslissen dat een klacht die pas wordt ingediend na de in het eerste lid genoemde termijn, toch in behandeling wordt genomen, indien – naar het oordeel van de commissie – van de klager redelijkerwijs niet kon worden gevraagd dat hij zijn klacht eerder indiende.

Artikel 3 Samenstelling van de Klachtencommissie
De Klachtencommissie bestaat uit: een onafhankelijk voorzitter die niet werkzaam is voor JEUGD & GEZIN B.V., een secretaris namens JEUGD & GEZIN B.V. en een lid dat als deelnemer ervaring heeft met de diensten van JEUGD & GEZIN B.V. Laatstgenoemde verricht geen werkzaamheden voor JEUGD & GEZIN B.V.

Artikel 4 Taak van de Klachtencommissie
De Klachtencommissie heeft de taak om ingediende klachten te onderzoeken en daarover een oordeel te geven. Dit oordeel heeft de vorm van een advies aan de directie.

Artikel 5 Klachtenprocedure

 1. Nadat de klacht is ingediend onderzoekt de voorzitter de ontvankelijkheid van de klacht. Is de klacht niet ontvankelijk dan laat hij dit schriftelijk en gemotiveerd aan de klager weten.
 2. Is de klacht wel ontvankelijk dan stelt de Klachtencommissie de betreffende hulpverlener schriftelijk in kennis van de klacht en verzoekt deze om een schriftelijke reactie.
 3. Na ontvangst van deze reactie zendt de Klachtencommissie een afschrift daarvan aan de klager.
 4. Is het naar het oordeel van de Klachtencommissie niet mogelijk op basis van de klacht en de reactie van de betrokken hulpverlener op de klacht zich een oordeel te vormen, dan hoort de commissie de klager, de betrokken hulpverlener en zo nodig de directie. Zo mogelijk worden de klager, de betrokken hulpverlener en zo nodig de directie in elkaars aanwezigheid gehoord.

Artikel 6 Het oordeel van de Klachtencommissie

 1. De Klachtencommissie komt binnen vier weken na ontvangst van de klacht tot haar oordeel. Dit oordeel heeft het karakter van een schriftelijk advies aan de directie.
 2. De Klachtencommissie zendt haar oordeel binnen vier weken na ontvangst van de klacht aan de directie en zendt een afschrift van haar oordeel aan de klager en de betrokken hulpverlener.
 3. Verlenging van de in lid 1 genoemde termijn is mogelijk met twee periodes van maximaal vier weken.
 4. Is verlenging noodzakelijk dan maakt de Klachtencommissie deze verlenging aan de klager en de betrokken hulpverlener schriftelijk bekend.

Artikel 7 Reactie directie

 1. Uiterlijk twee weken na ontvangst van het oordeel van de Klachtencommissie maakt de directie haar schriftelijke reactie op het oordeel van de Klachtencommissie bekend. Deze reactie is bindend voor alle partijen.
 2. De directie zendt binnen twee weken na ontvangst van het oordeel van de Klachtencommissie een afschrift van haar reactie aan de klager en de betrokken hulpverlener.
 3. Verlenging van deze termijn is met maximaal twee weken mogelijk. Deze verlenging wordt eveneens schriftelijk bekend gemaakt aan de klager en de betrokken hulpverlener.

Cliëntenraad

Beste cliënten, ouders en verzorgers,

Sinds mei 2013 heeft Jeugd & Gezin de cliëntenraad opgericht. Helaas hebben wij de laatste jaren gemerkt dat we geen leden kunnen krijgen. Dat is jammer want de cliëntenraad is er voor alle cliënten, ouders/verzorgers en wettelijk vertegenwoordigers van onze cliënten. Iedereen die bij de praktijk hulp krijgt, (kinderen kunnen hun ouders of begeleiders vragen) kunnen bij ons terecht. Soms zijn er problemen of vragen m.b.t. de belangen, zorg, behandeling of begeleiding waar je alleen niet uit komt. Maar ook met tips, adviezen of ideeën zijn welkom bij de Cliëntenraad van Jeugd & Gezin.

Het bestaan en de (medezeggenschaps )rechten van de cliëntenraad zijn vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ). Via de cliëntenraad kunnen de cliënten invloed uitoefenen op het beleid van Jeugd & Gezin. Het bestuur moet bij het nemen van beslissingen rekening houden met het advies van de cliëntenraad.

D Wij zijn nog op zoek naar versterking! Wilt u ons team komen versterken? Meld u dan aan via ons secretariaat.

Samenwerkingspartners

In het kader van de transitie jeugdzorg en de zorg voor uw kinderen en u hebben wij met onderstaande instellingen en praktijken afspraken over de samenwerking. Voor vragen en referenties van deze samenwerking kunt u contact met ons opnemen.

Voor Vitree voeren wij onder andere diagnostiek en behandeling uit. Daarnaast overleggen wij onderling over of een gezin het best hulp kan krijgen in de vorm van IOG of IPG. Respijtzorg bieden wij ook in samenwerking aan. Een leuke samenwerking met het doel snelle en deskundige diagnostiek ten behoeve van de behandelplannen van het kind en ouders.

Vanaf 2019 heeft Jeugd & Gezin BV als onderaannemer Bijzonder Jij.

Bijzonder Jij is een praktijk gevestigd in Almere Poort en de heeft veel expertise op het vlak van psychiatrie en scholen. Zowel op het de vaardigheden van kinderen en jongeren als in klasse situaties. Dat maakt dat Bijzonder Jij een aanvulling is op de diensten van Jeugd & Gezin.

Vanaf 1 juli 2023 zijn wij voor de specialistische GGZ in Lelystad onderaannemer van Therapeutisch Centrum Flevoland.