Jeugd&Gezin

Intensieve
psychiatrische
gezinsbehandeling

Jeugd & Gezin voorziet in hulp aan huis en is gezinsgericht.

De intensieve psychiatrische gezinsbehandeling (IPG) van Jeugd & Gezin voorziet in hulp aan huis en is gezinsgericht.

Vaak is er door de problematiek en/of psychiatrische stoornis van het kind een negatief opvoedingspatroon ontstaan en een verstoorde balans van draagkracht en draaglast binnen het gezin. Het doel van IPG is om dit evenwicht te herstellen samen met ouders en het gezin. Door situaties samen door te nemen maar ook te oefenen krijgen ouders inzicht in welke aanpak het beste werkt binnen het gezin.

De behandelaar werkt samen met ouders en sluit aan bij hun behoeften. IPG heeft tot doel om de opvoedingsvaardigheden van ouders te vergroten, waardoor ze in staat zijn om het gedrag van hun kind te verbeteren. Er worden basisvaardigheden aangeleerd door instructie, voorbeeldgedrag, oefeningen en feedback. Hierbij worden verschillende methodieken gebruikt, afhankelijk van de hulpvraag. Er kan gedacht worden aan psycho-educatie, het oefenen van sociale vaardigheden en cognitieve gedragstherapie. Daarnaast ouders te ondersteunen en sterker te maken in competenties (kennis, attitude, taken en vaardigheden) die daarvoor nodig zijn.

Er wordt competentie-, oplossings- en systeemgericht gewerkt.

Doelgroep
IPG is bedoeld voor gezinnen met kinderen/jongeren in de leeftijd van 6-17 jaar oud. In het gezin zijn er problemen die samenhangen met de psychiatrische problemen van het kind en hierdoor de opvoeding door ouders bemoeilijken.

Doelstelling
Betrokken gezinsleden meer (in)zicht te geven in de problematiek, competenties en ontwikkeling van het kind (voortvloeiende uit de diagnose). Betrokken gezinsleden ondersteunen in het verstevigen van een andere, meer passende benadering/aanpak, zodat de gezinsleden positiever met elkaar kunnen samenleven. Er is aandacht voor de ouder-kind interactie van waaruit de ontwikkeling van het kind verder gestimuleerd wordt. Daarnaast wordt de aandacht gericht op dat ouders zich competenter voelen in het vervullen van opvoedings- en gezinstaken.

Psycho-educatie /kennis van ouders m.b.t. diagnose van hun kind versterken hoe ernaar te handelen in de dagelijkse praktijk.

Versterken van de opgedane ervaringen (en inzichten) tijdens IPG traject, zodat ouders zo zelfstandig mogelijk, na afronding, de opvoeding van hun kind in hun gezin voortzetten. Ouders passen effectieve opvoedvaardigheden toe om gedragsverandering van hun kind in de thuissituatie te realiseren waardoor hun kind beter gaat functioneren op de taken passende bij zijn of haar ontwikkelingsleeftijd en problematiek.