Vertrouwenspersoon en Klachtenprocedure

Vertrouwenspersoon

Het kan gebeuren dat u niet tevreden bent over de hulp van Jeugd & Gezin B.V. Wij raden u aan eerst het gesprek aan te gaan met de betrokken hulpverlener of leidinggevende. Dit biedt de meeste kans op een snelle en prettige oplossing.

Als u er niet uit komt met onze hulpverlener, neem dan contact op met Jeugdstem. Jeugdstem is de organisatie van vertrouwenspersonen in de jeugdzorg. Iedereen die te maken heeft met jeugdzorg en daar vragen over heeft, kan bij ons terecht. Voor informatie, advies of ondersteuning. Kinderen, jongeren en volwassenen kunnen met vragen of klachten naar een vertrouwenspersoon. Een vertrouwenspersoon kan meegaan naar gesprekken met de gemeente of een hulpverlener. Ook helpt de vertrouwenspersoon met het indienen van een klacht bij een klachtencommissie of bij het bezwaar maken bij de gemeente.

Ondersteuning door de vertrouwenspersoon van Jeugdstem is gratis. Jeugdstem is een zelfstandige stichting, de vertrouwenspersonen zijn niet in dienst van Jeugd & Gezin B.V.

Een Jeugdstem vertrouwenspersoon:

 • geeft informatie en advies aan jongeren, ouders en verzorgers en legt uit hoe de jeugdzorg werkt;
 • ondersteunt cliënten bij klachten over de jeugdzorg;
 • geeft informatie over rechten en rechtspositie in de jeugdzorg;
 • draagt bij aan verbetering van de kwaliteit van de jeugdzorg;

 

Zo bereik je Jeugdstem

 • Bel gratis naar 088 – 555 1000
 • Chat met een vertrouwenspersoon via www.jeugdstem.nl De chat is open van maandag t/m donderdag van 16.00-20.00 uur en op vrijdag van 15.00-17.00 uur.

 

 


Klachtenprocedure

Cliënten en/of diens ouders die niet tevreden zijn over verrichte werkzaamheden van Jeugd & Gezin B.V. kunnen dit schriftelijk (Ananasstraat 9,1326 GH te Almere), of telefonisch (06- 24704628 Nathasja Jansen van Leeuwen) melden. De ontvangst van uw klacht wordt per omgaande schriftelijk aan u bevestigd.

In beginsel gaan wij ervan uit dat u eerst uw klacht heeft besproken met de desbetreffende hulpverlener waarover u de klacht heeft. Is dit niet wenselijk of niet mogelijk, kunt u uiteraard contact opnemen met bovenstaande personen.

 


Klachtenregeling

Teneinde een zorgvuldige en effectieve relatie met cliënten te bewerkstelligen heeft Jeugd & Gezin B.V. een klachtenregeling voor al haar diensten in het leven geroepen. Deze regeling is opgesteld in januari 2013.

Artikel 1 Begrippen

 • Cliënt: Ieder die feitelijk deelneemt of heeft deelgenomen aan de diensten van JEUGD & GEZIN B.V.
 • Klachtencommissie: De Klachtencommissie van JEUGD & GEZIN B.V. inzake haar diensten.
 • Directie: Algemeen directeur: Nathasja Jansen van Leeuwen
 • Klacht: Iedere schriftelijke uiting van onvrede over de diensten aan de Klachtencommissie met het verzoek een onderzoek in te stellen en een oordeel te vellen.
 • Klager: Degene die een schriftelijke klacht bij de Klachtencommissie heeft ingediend.

Artikel 2 Ontvankelijkheid

 1. De deelnemer en degene in wiens opdracht deze aan de diensten deelneemt, of heeft deelgenomen, kan tot drie maanden na afsluiting een schriftelijke klacht over de uitvoering indienen bij de Klachtencommissie.
 2. De Klachtencommissie kan beslissen dat een klacht die pas wordt ingediend na de in het eerste lid genoemde termijn, toch in behandeling wordt genomen, indien – naar het oordeel van de commissie – van de klager redelijkerwijs niet kon worden gevraagd dat hij zijn klacht eerder indiende.

Artikel 3 Samenstelling van de Klachtencommissie

De Klachtencommissie bestaat uit: een onafhankelijk voorzitter die niet werkzaam is voor JEUGD & GEZIN B.V., een secretaris namens JEUGD & GEZIN B.V. en een lid dat als deelnemer ervaring heeft met de diensten van JEUGD & GEZIN B.V. Laatstgenoemde verricht geen werkzaamheden voor JEUGD & GEZIN B.V.


 Artikel 4 Taak van de Klachtencommissie

De Klachtencommissie heeft de taak om ingediende klachten te onderzoeken en daarover een oordeel te geven. Dit oordeel heeft de vorm van een advies aan de directie. 


Artikel 5 Klachtenprocedure

 1. Nadat de klacht is ingediend onderzoekt de voorzitter de ontvankelijkheid van de klacht. Is de klacht niet ontvankelijk dan laat hij dit schriftelijk en gemotiveerd aan de klager weten.
 2. Is de klacht wel ontvankelijk dan stelt de Klachtencommissie de betreffende hulpverlener schriftelijk in kennis van de klacht en verzoekt deze om een schriftelijke reactie.
 3. Na ontvangst van deze reactie zendt de Klachtencommissie een afschrift daarvan aan de klager.
 4. Is het naar het oordeel van de Klachtencommissie niet mogelijk op basis van de klacht en de reactie van de betrokken hulpverlener op de klacht zich een oordeel te vormen, dan hoort de commissie de klager, de betrokken hulpverlener en zo nodig de directie. Zo mogelijk worden de klager, de betrokken hulpverlener en zo nodig de directie in elkaars aanwezigheid gehoord.

Artikel 6 Het oordeel van de Klachtencommissie

 1. De Klachtencommissie komt binnen vier weken na ontvangst van de klacht tot haar oordeel. Dit oordeel heeft het karakter van een schriftelijk advies aan de directie.
 2. De Klachtencommissie zendt haar oordeel binnen vier weken na ontvangst van de klacht aan de directie en zendt een afschrift van haar oordeel aan de klager en de betrokken hulpverlener.
 3. Verlenging van de in lid 1 genoemde termijn is mogelijk met twee periodes van maximaal vier weken.
 4. Is verlenging noodzakelijk dan maakt de Klachtencommissie deze verlenging aan de klager en de betrokken hulpverlener schriftelijk bekend.

Artikel 7 Reactie directie

 1. Uiterlijk twee weken na ontvangst van het oordeel van de Klachtencommissie maakt de directie haar schriftelijke reactie op het oordeel van de Klachtencommissie bekend. Deze reactie is bindend voor alle partijen.
 2. De directie zendt binnen twee weken na ontvangst van het oordeel van de Klachtencommissie een afschrift van haar reactie aan de klager en de betrokken hulpverlener.
 3. Verlenging van deze termijn is met maximaal twee weken mogelijk. Deze verlenging wordt eveneens schriftelijk bekend gemaakt aan de klager en de betrokken hulpverlener.